Hệ thống vật phẩm

Các set thần trong MU Online

 

Vicious Dragon Set

Bao gồm:

Nhẫn đất
Áo rồng đỏ
Quần rồng đỏ
Mũ rồng đỏ

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +15
♦ 3 món: Lực tấn công tăng +15
♦ 4 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%

Full set

♦ Sát thương nhỏ nhất +20
♦ Sát thương lớn nhất +30
♦ Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ +5%

 

Isis (Enis) Legendary set

Bao gồm:

♦ Mũ ma thuật
♦ Áo ma thuật
♦ Quần ma thuật
♦ Chân ma thuật

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +10
♦ 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%
♦ 4 món: Năng lượng +30

Full set

♦ Sát thương phép tăng +10%
♦ Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ +5%

 

Aruan Guardian set

Bao gồm:

♦ Mũ kim ngân
♦ Áo kim ngân
♦ Quần kim ngân
♦ Chân kim ngân

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tấn công tăng +10
♦ 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%
♦ 4 món: Tấn công tuyệt chiêu +20

Full set

♦ Sát thương chí mạng tăng +15%
♦ Sát thương hoàn hảo tăng +15%
♦ Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ +5%

 

Muren Storm Crow set

Bao gồm:

♦ Áo phong vũ
♦ Quần phong vũ
♦ Tay phong vũ
♦ Nhẫn lửa

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +10
♦ 3 món: Sát thương phép thuật +10%
♦ 4 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%

Full set

♦ Sát thương chí mạng tăng +15%
♦ Sát thương hoàn hảo tăng +15%
♦ Phòng thủ tăng +20
♦ Trang bị vũ khí 2 tay sát thương +20%

 

Agnis Adamantine set

Bao gồm:

♦ Mũ huyền thiết
♦ Áo huyền thiết
♦ Quần huyền thiết
♦ Nhẫn Độc

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%
♦ 3 món: Phòng thủ tăng +40
♦ 4 món: Tấn công tuyệt chiêu +20

Full set

♦ Sát thương chí mạng tăng +15%
♦ Sát thương hoàn hảo tăng +15%
♦ Sát thương chí mạng +20
♦ Sát thương hoàn hảo +20

 

Browii (Broy) Adamantine set

Bao gồm:

♦ Quần huyền thiết
♦ Tay huyền thiết
♦ Chân huyền thiết
♦ Dây chuyền băng

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tấn công tăng +20
♦ 3 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +20
♦ 4 món: Nội lực tăng +30

Full set

♦ Sát thương chí mạng tăng +15%
♦ Sát thương hoàn hảo tăng +15%
♦ Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ +5%
♦ Điểm mệnh lệnh tăng +20

 

Crono (Chrono) Red Wing set

Bao gồm:

♦ Mũ hỏa thiên
♦ Tay hỏa thiên
♦ Quần hỏa thiên
♦ Nhẫn phép

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%
♦ 3 món: Phòng thủ +50
♦ 4 món: Tấn công tuyệt chiêu +30

Full set

♦ Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%
♦ Sát thương chí mạng tăng +20
♦ Sát thương hoàn hảo tăng +20

 

Semeden Red Wing set

Bao gồm:

♦ Mũ hỏa thiên
♦ Áo hỏa thiên
♦ Tay hỏa thiên
♦ Chân hỏa thiên

Trang bị lẻ

♦ 2 món: phép thuật tăng +15%
♦ 3 món: Tấn công tuyệt chiêu +25
♦ 4 món: Nội lực tăng +30

Full set

♦ Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%
♦ Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ tăng +5%

 

Warrior Leather set

 

Bao gồm:

♦ Mũ da
♦ Áo da
♦ Quần da
♦ Tay da
♦ Chân da
♦ Chùy Gai

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Sức mạnh +10
♦ 3 món : Tăng Tỷ lệ tấn công +10
♦ 4 món : Tăng maximum AG +20
♦ 5 món : AG Tăng Rate + 5

Full set

♦ Tăng nhanh nhẹn +10
♦ Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 5%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 5%
♦ Tăng Sức mạnh + 25

 

Hyperion Bronze set

Bao gồm:

♦ Áo đồng
♦ Quần đồng
♦ Chân đồng

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Nội lực + 15

Full set

♦ Tăng nhanh nhẹn + 15
♦ Tăng tỷ lệ sát thương tuyệt chiêu +20
♦ Tăng Mana + 30

 

Eplete Scale set

Bao gồm:

♦ Áo trâu xanh
♦ Quần trâu xanh
♦ Mũ trâu xanh
♦ Khiên gia huy
♦ Dây chuyền sét

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Tăng tấn công skill + 15
♦ 3 món : Tăng tấn công + 50
♦ 4 món : Tăng sát thương phép thuật+ 5%
♦ 5 món : Tăng 

Full set

♦ Máu tối đa +50
♦ Tăng AG tối đa +30
♦ Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +10%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +10

 

Garuda Brass set

Bao gồm:

♦ Áo thiên kim
♦ Quần thiên kim
♦ Tay thiên kim
♦ Chân thiên kim

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Tăng max stamine + 30
♦ 3 món : Tỷ lệ x2 sát thương + 5%
♦ 4 món : Nội lực + 15

Full set

♦ Maximum HP +50
♦ Tăng tỷ lệ sát thương tuyệt chiêu + 25
♦ Tăng phép thuật Damage + 15%

 

Kantata Plate set

Bao gồm:

♦ Áo thiết phiến
♦ Tay thiết phiến
♦ Chân thiết phiến
♦ Nhẫn độc

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Nội lực + 15
♦ 3 món : Thể lực + 30
♦ 4 món : Tăng phép thuật + 10%

Full set

♦ Sức mạnh +15
♦ Tăng skill damage + 25
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 10%
♦ Tăng sát thương hoàn hảo + 20

 

Apollo Pad set

Bao gồm:

♦ Áo vải thô
♦ Quần vải thô
♦ Mũ vải thô
♦ Tay vải thô
♦ Gậy xương
♦ Dây chuyền băng
♦ Nhẫn phép thuật

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Nội lực + 10
♦ 3 món : Tăng phép thuật + 5%
♦ 4 món : Tăng sức đánh tuyệt chiêu + 10
♦ 5 món : Năng lượng tối đa + 30
♦ 6 món : Máu tối đa + 30
♦ 7 Set option : Tăng AG tối đa + 20

Full set

♦ Tăng sát thương chí mạng + 10
♦ Tăng sát thương hoàn hảo + 10
♦ Nội lực + 30

 

Evis Bone set

Bao gồm:

♦ Áo xương
♦ Quần xương
♦ Chân xương
♦ Tay xương

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Tăng attacking skill + 15
♦ 3 món : Tăng stamina + 20
♦ 4 món : Tăng phép thuật damage + 10

Full set

♦ Tỷ lệ x2 sát thương 5%
♦ Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +50
♦ Tăng AG regen rate +5

 

Hera Sphinx set

Bao gồm:

♦ Áo nhân sư
♦ Quần nhân sư
♦ Chân nhân sư
♦ Tay nhân sư
♦ Mũ nhân sư
♦ Khiên xương

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Sức mạnh + 15
♦ 3 món : Tăng phép thuật dmg + 10%
♦ 4 món : Tăng defensive skill when equipped with shield + 5%
♦ 5 món : Nội lực + 15
♦ 6 món : Tăng Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 50

Full set

♦ Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 10%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 10%
♦ Tăng maximum life + 50
♦ Tăng năng lượng tối đa + 50

 

Anubis Legendary set

Bao gồm:

♦ Mũ ma thuật
♦ Áo ma thuật
♦ Tay ma thuật
♦ Nhẫn lửa

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Double sát thương + 10%
♦ 3 món : Tăng Max mana + 50
♦ 4 món : Tăng. phép thuật dmg + 10%

Full set

♦ Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 15%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 15%
♦ Tăng sát thương chí mạng + 20
♦ Tăng sát thương hoàn hảo + 20

 

Ceto Vine set

Bao gồm:

♦ Mũ trinh nữ
♦ Quần trinh nữ
♦ Tay trinh nữ
♦ Chân trinh nữ
♦ Trường kiếm
♦ Nhẫn đất

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Nhanh nhẹn + 10
♦ 3 món : Tăng Max HP + 50
♦ 4 món : Tăng Def skill + 20
♦ 5 món : Tăng defensive skill while using shields + 5%
♦ 6 món : Tăng nội lực + 10

Full set

♦ Tăngs Max HP + 50
♦ Tăng Sức mạnh + 20

 

Gaia Silk set

Bao gồm:

♦ Mũ lụa
♦ Áo lụa
♦ Quần lụa
♦ Tay lụa
♦ Nỏ vàng

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Tăng attacking skill + 10
♦ 3 món : Tăng max mana + 25
♦ 4 món : Power + 10
♦ 5 món : Double sát thương + 5%

Full set

♦ Nhanh nhẹn + 30
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 10%
♦ Tăng sát thương hoàn hảo + 10

 

Odin Wind set

Bao gồm:

♦ Mũ thiên thanh
♦ Áo thiên thanh
♦ Quần thiên thanh
♦ Tay (thiên thanh
♦ Chân thiên thanh

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Nội lực + 15
♦ 3 món : Tăng max life + 50
♦ 4 món : Tăng Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 50
♦ 5 món : nhanh nhẹn + 30

Full set

♦ Tăng năng lượng tối đa + 50
♦ Ignore enemy's defensive skill + 5%
♦ Tăng maximum AG + 50

 

Argo Spirit set

Bao gồm:

♦ Áo ngọc bích
♦ Quần ngọc bích
♦ Tay ngọc bích

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Nhanh nhẹn + 30
♦ 3 món : Power + 30

Full set

♦ Tăng attacking skill + 25
♦ Tỷ lệ x2 sát thương + 5%

 

Gywen Guardian set

Bao gồm:

♦ Áo kim ngân
♦ Tay kim ngân
♦ Chân kim ngân
♦ Cung bạc
♦ Dây chuyền kỹ năng

Trang bị lẻ

♦ 2 món : x2 sát thương + 10%
♦ 3 món : Nhanh nhẹn + 30
♦ 4 món : Incr min attacking skill + 20
♦ 5 món : Incr max attacking skill + 20

Full set

♦ Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 15%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 15%
♦ Tăng sát thương chí mạng + 20
♦ Tăng sát thương hoàn hảo + 20

 

Gaion Storm Crow set

Bao gồm:

♦ Áo phong vũ
♦ Quần phong vũ
♦ Chân phong vũ
♦ Dây chuyền nước

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ + 5%
♦ 3 món : Tỷ lệ sát thương gấp đôi + 15%
♦ 4 món : Inc. attacking skill + 15

Full set

♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 15%
♦ Tăng sát thương hoàn hảo + 30
♦ Tăng phép thuật + 20%
♦ Tăng Sức mạnh + 30

 

Hyon Dragon set

Bao gồm:

♦ Tay rồng đỏ
♦ Chân rồng đỏ
♦ Mũ rồng đỏ
♦ Kiếm điện

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Tăng phòng thủ +25
♦ 3 món : Tỷ lệ x2 sát thương + 10%
♦ 4 món : Tăng tấn công tuyệt chiêu +20

Full set

♦ Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 15%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
♦ Sát thương chí mạng +20
♦ Sát thương hoàn hảo +20

 

Berserker Scale set

Bao gồm:

♦ Chân Trâu xanh
♦ Quần Trâu xanh
♦ Áo Trâu xanh
♦ Tay Trâu xanh
♦ Mũ Trâu xanh

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Max damage +10
♦ 3 món : Max damage +20
♦ 4 món : Max damage +30
♦ 5 món : Max damage +40

Full set

♦ Tấn công tuyệt chiêu +40
♦ Sức mạnh tăng +40

 

Rave Plate set

Bao gồm:

♦ Mũ thiết phiến
♦ Quần thiết phiến
♦ Áo thiết phiến

Trang bị lẻ

♦ 2 món : Tấn công tăng +20
♦ 3 món : Tỷ lệ x2 sát thương +10%

Full set

♦ Trang bị vũ khí 2 tay tấn công tăng +30%
♦ Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

 

 

Sylion Bone set

Bao gồm:

♦ Tay Xương
♦ Chân Xương
♦ Áo Xương
♦ Mũ Xương

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tỷ lệ sát thương chí mạng +5%
♦ 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +5%
♦ 4 món: Phòng thủ tăng +20

Full set

♦ Sức mạnh +50
♦ Nhanh nhẹn +50
♦ Thể lực +50
♦ Nội lực +50

 

Vega Sacred Fire set

Bao gồm:

♦ Mũ Địa Long
♦ Áo Địa Long
♦ Quần Địa long
♦ Vuốt Địa Long

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tỷ lệ tấn công tăng +50
♦ 3 món: thể lực tăng +50
♦ 4 món: Max damage +30

Full set

♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%
♦ Tỷ lệ x2 sát thương tăng +5%
♦ Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

 

Chamer Sacred Fire set

Bao gồm:

♦ Chân Địa long
♦ Áo Địa Long
♦ Quần Địa long
♦ Vuốt Địa Long

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Phòng thủ tăng +50
♦ 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +5%
♦ 4 món: tấn công tăng +30

Full set

♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%
♦ Tấn công tuyệt chiêu tăng +30
♦ Sát thương hoàn hảo tăng +20

 

 

Mahes Black Dragon set

Bao gồm:

♦ Quần rồng đen
♦ Khiên trâu xanh

Trang bị lẻ

♦ Không

Full set

♦ Max Hp +100
♦ Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +6%
♦ Tăng phòng thủ khi trang bị khiên +17%

 

Bes Eclipse set

Bao gồm:

♦ Quần ánh trăng
♦ Gậy huỷ diệt

Trang bị lẻ

♦ Không

Full set

♦ Nội lực tăng +200
♦ Tấn công phép tăng +9%
♦ Tấn công tuyệt chiêu tăng +80

 

Khons Dark Steel set

Bao gồm:

♦ Tay hắc vương
♦ Chân hắc vương

Trang bị lẻ

♦ Không

Full set

♦ Max Hp tăng +200
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 3%
♦ Tỷ lệ sát thương chí mạng + 3%

 

Horus set

Bao gồm:

♦ Vuốt bạch hổ
♦ Dây chuyền lửa

Trang bị lẻ

♦ Không

Full set

♦ Min damage tăng +80
♦ Tấn công tuyệt chiêu tăng +60
♦ Tỷ lệ x2 sát thương +4%

 

Bragi DarkPhoenix set

Bao gồm:

♦ Quần phượng hoàng
♦ Chân phượng hoàng
♦ Mũ phượng hoàng
♦ Thiên ma kiếm

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Sức mạnh tăng +10
♦ 3 món: Sức mạnh tăng +20
♦ 4 món: Sức mạnh tăng +30

Full set

♦ Min damage tăng +30
♦ Tấn công tăng khi dùng Kiếm 2 tay + 6%
♦ Tỷ lệ x2 sát thương + 3%
♦ Tấn công tuyệt chiêu tăng +50

 

 

Alvis Grand Soul set

Bao gồm:

♦ Áo triệu hồn
♦ Chân triệu hồn
♦ Quần triệu hồn
♦ Gậy triệu hồn

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 1%
♦ 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 2%
♦ 4 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 3%
♦ 5 món: Nội lực tăng +10

Full set

♦ Phòng thủ tăng khi dùng khiên + 8%
♦ Tỷ lệ Sát thương chí mạng + 8%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%
♦ Loại bỏ phòng thủ đối phương + 1%

 

Frigg Holy spirit set

Bao gồm:

♦ Quần thánh nữ
♦ Chân thánh nữ
♦ Dây chuyền gió
♦ Cung thiên mệnh

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Min damage tăng +40
♦ 3 món: Max damage tăng +40
♦ 4 món. Min damage tăng +50

Full set

♦ Tỷ lệ Sát thương chí mạng tăng + 7%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 7%
♦ Max Hp tăng +50
♦ Phòng thủ tăng +20

 

Tyr Thunder set

Bao gồm:

♦ Tay lôi phong
♦ Quần lôi phong
♦ Chân lôi phong
♦ Ảo ảnh đao (Rune blade)

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Sức mạnh tăng +20
♦ 3 món: Nhanh nhẹn tăng +20
♦ 4 món: thể lực tăng +20

Full set

♦ Tỷ lệ x2 sát thương + 1%
♦ Tấn công phép tăng + 1%
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 12%
♦ Tăng tấn công khi dùng Kiếm + 6%

 

Surt Glorious set

Bao gồm:

♦ Áo hoàng kim
♦ Mũ hoàng kim
♦ Chân hoàng kim
♦ Tay hoàng kim
♦ Quyền trượng đại vương (Lord Scepter)

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Phòng thủ tăng khi dùng khiên +2%
♦ 3 món: Phòng thủ tăng +20
♦ 4 món: Sức mạnh tăng +30
♦ 5 món: Máu tối đa +70

Full set

♦ Tấn công tuyệt chiêu tăng +40
♦ Tỷ lệ tấn công chí mạng tăng +11%
♦ Sát thương chí mạng tăng +80
♦ Nội lực tăng +60

 

Elune Demonic set

Bao gồm:

♦ Quần phục ma
♦ Tay phục ma
♦ Chân phục ma
♦ Khuyển xích quỷ

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%
♦ 3 món: Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 9%
♦ 4 món: Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10%

Full set

♦ Phòng thủ tăng +40
♦ Tấn công tuyệt chiêu tăng +80
♦ Max Mana +200
♦ Tấn công phép tăng + 13%

 

Magni Piercing Grove set

Bao gồm:

♦ Áo quyền lực
♦ Mũ quyền lực
♦ Chân quyền lực
♦ Vuốt quyền lực

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Sát thương tối đa +5
♦ 3 món: Sát thương tối đa+10
♦ 4 món: Sát thương tối đa +15

Full set

♦ Phòng thủ tăng +50
♦ Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +8%
♦ Sát thương hoàn hảo +10
♦ Tấn công tăng +60

 

Omega set

Bao gồm:

♦ Nhẫn băng
♦ Nhẫn gió
♦ Dây chuyền sét

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Gia tăng lực tấn công tối thiểu +40
♦ 3 món: Sức sát thương phép thuật +15%

Full set

♦ Gia tăng khả năng tấn công +20
♦ Gia tăng độ chính xác sức sát thương tối đa +25%
♦ Tỷ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
♦ Loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương +7%

 

Alpha set

Bao gồm:

♦ Nhẫn băng
♦ Nhẫn gió
♦ Dây chuyền kỹ năng

Trang bị lẻ

♦ 2 món: Gia tăng lực tấn công tối đa +40
♦ 3 món: Gia tăng sức sát thương +15%

Full set

♦ Gia tăng sức sát thương +20
♦ Gia tăng sát thương hoàn hảo +25
♦ Tỷ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
♦ Loại bỏ khả năng phòng ngự của đối phương +7%