Hệ Thống Ép Đồ

Quạ Tinh

HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH (DARK RAVEN)
 

 Quạ Tinh►Tạo Quạ Tinh
 

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".


 

Nguyên liệu:

Dark Raven Spirit

 

 

Jewel of Bless Chaos Jewel of Soul Jewel of Creation Dark Raven
x1
x2 x1 x2 x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

 

CHÚ THÍCH:
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Dark Raven là 1.000.000 Zen.
- Dark Raven Spirit (Linh hồn họa tinh) có thể rơi từ quái vật có cấp 102 trở đi.
Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.►Phục hồi máu Quạ Tinh
 

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn loại thú muốn hồi máu. 
 


 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.