Hệ thống vật phẩm

Quyền Trượng |Scepter

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI QUYỀN TRƯỢNG - SCEPTER
 

 
Hình ảnh Tên Quyền trượng Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Quyền Trượng Chiến
(Battle Scepter)

54 79 45 Dark Lord

Quyền Trượng Thép
(Master Scepter)

72 97 45 Dark Lord

Quyền Trượng Bóng Tối
(Great Scepter)

82 107 45 Dark Lord

Quyền Trượng Kim Cương
(Lord Scepter)

98 123 40 Dark Lord
Quyền Trượng Ánh Sáng
(Shining Scepter)
110 135 40 Dark Lord

Quyền Trượng Đại Vương
(Great Lord Scepter)

140 165 40 Dark Lord

Quyền Trượng Thái Dương
(Solei Scepter)

146 - 40 Dark Lord

Quyền Trượng Thiên Tử
(Archangel Scepter)

- - 40 Dark Lord
 

 

 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.