Hệ thống vật phẩm

Thương & Giáo | Lance & Spear

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI THƯƠNG - SPEAR
 

 
Hình ảnh Tên Thương Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Giáo Hai Lưỡi
(Double Poleaxe)

13 38 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Thương Rồng
(Dragon Lance)

15 40 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Kích
(Halberd)

19 44 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Giáo
(Spear)

23 48 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Đinh Ba
(Great Trident)

29 54 25 Dark Knight, Magic Gladiator

Kích Hai Đầu
(Berdish)

37 62 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Giáo Ánh Sáng
(Light Spear)

42 67 25 Dark Knight, Magic Gladiator

Xà Giáo
(Serpent Spear)

46 71 20 Dark Knight, Magic Gladiator
Lưỡi Hái
(Great Scythe)
 54 88 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Lưỡi Hái Tử Thần
(Bill of Balrog)
63 88 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Đại Long Đao
(Dragon Spear)
92 - 35 Dark Knight, Magic Gladiator
 

 

 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.