Cơ Bản

Quái vật

Lorencia


Spider
Level    2
Lượng Máu    40
Sức Tấn Công Min    6
Sức Tấn Công Max    8
Sức Chống Đỡ    1
Khả Năng Đỡ    1


Budge Dragon
Level    4
Lượng Máu    80
Sức Tấn Công Min    12
Sức Tấn Công Max    17
Sức Chống Đỡ    3
Khả Năng Đỡ    3


Hound
Level    6
Lượng Máu    120
Sức Tấn Công Min    19
Sức Tấn Công Max    26
Sức Chống Đỡ    6
Khả Năng Đỡ    6

Skeleton
Level    19
Lượng Máu    525
Sức Tấn Công Min    68
Sức Tấn Công Max    74
Sức Chống Đỡ    22
Khả Năng Đỡ    22


Lich
Level    14
Lượng Máu    260
Sức Tấn Công Min    45
Sức Tấn Công Max    52
Sức Chống Đỡ    14
Khả Năng Đỡ    14


Giant
Level    17
Lượng Máu    400
Sức Tấn Công Min    57
Sức Tấn Công Max    62
Sức Chống Đỡ    18
Khả Năng Đỡ    18


Elite Bull Fighter
Level    12
Lượng Máu    220
Sức Tấn Công Min    35
Sức Tấn Công Max    44
Sức Chống Đỡ    12
Khả Năng Đỡ    12
 

 

Noria


Super Game
Level    3
Lượng Máu    60
Sức Tấn Công Min    9
Sức Tấn Công Max    11
Sức Chống Đỡ    2
Khả Năng Đỡ    2


Elite Super Game
Level    8
Lượng Máu    140
Sức Tấn Công Min    20
Sức Tấn Công Max    32
Sức Chống Đỡ    8
Khả Năng Đỡ    8


Chain Scorpion
Level    5
Lượng Máu    100
Sức Tấn Công Min    14
Sức Tấn Công Max    20
Sức Chống Đỡ    4
Khả Năng Đỡ    4

Beetle Monster
Level    10
Lượng Máu    180
Sức Tấn Công Min    30
Sức Tấn Công Max    40
Sức Chống Đỡ    10
Khả Năng Đỡ    10

Hunter
Level    13
Lượng Máu    240
Sức Tấn Công Min    40
Sức Tấn Công Max    48
Sức Chống Đỡ    13
Khả Năng Đỡ    13

Agon
Level    16
Lượng Máu    400
Sức Tấn Công Min    55
Sức Tấn Công Max    62
Sức Chống Đỡ    16
Khả Năng Đỡ    16

Forest Monster
Level    15
Lượng Máu    320
Sức Tấn Công Min    50
Sức Tấn Công Max    58
Sức Chống Đỡ    15
Khả Năng Đỡ    15

Stone Golem
Level    18
Lượng Máu    465
Sức Tấn Công Min    62
Sức Tấn Công Max    68
Sức Chống Đỡ    20
Khả Năng Đỡ    20


Devias


Worm
Level    20
Lượng Máu    600
Sức Tấn Công Min    75
Sức Tấn Công Max    80
Sức Chống Đỡ    25
Khả Năng Đỡ   25

Hoummerd
Level    24
Lượng Máu    700
Sức Tấn Công Min    85
Sức Tấn Công Max    90
Sức Chống Đỡ    29
Khả Năng Đỡ    29

Ice Monster
Level    22
Lượng Máu    650
Sức Tấn Công Min    80
Sức Tấn Công Max    85
Sức Chống Đỡ    27
Khả Năng Đỡ   27

Assasin
Level    26
Lượng Máu    800
Sức Tấn Công Min    95
Sức Tấn Công Max    100
Sức Chống Đỡ    33
Khả Năng Đỡ   33

Yeti
Level    30
Lượng Máu    900
Sức Tấn Công Min    105
Sức Tấn Công Max    110
Sức Chống Đỡ    37
Khả Năng Đỡ   37

Ice Queen
Level    52
Lượng Máu    4000
Sức Tấn Công Min    155
Sức Tấn Công Max    165
Sức Chống Đỡ    920
Khả Năng Đỡ    76

Elite Yety
Level    36
Lượng Máu    1200
Sức Tấn Công Min    120
Sức Tấn Công Max    125
Sức Chống Đỡ    580
Khả Năng Đỡ    43


Dungeon


Skelecton
Level    19
Lượng Máu    600
Sức Tấn Công Min    70
Sức Tấn Công Max    78
Sức Chống Đỡ    22
Khả Năng Đỡ   22

Cylops
Level    28
Lượng Máu    850
Sức Tấn Công Min    100
Sức Tấn Công Max    105
Sức Chống Đỡ    35
Khả Năng Đỡ   35

Larva
Level    25
Lượng Máu    750
Sức Tấn Công Min    90
Sức Tấn Công Max    95
Sức Chống Đỡ    31
Khả Năng Đỡ   31

Ghost
Level    32
Lượng Máu    1000
Sức Tấn Công Min    110
Sức Tấn Công Max    115
Sức Chống Đỡ    40
Khả Năng Đỡ   39

Skelecton Archer
Level    34
Lượng Máu    110
Sức Tấn Công Min    115
Sức Tấn Công Max    120
Sức Chống Đỡ    45
Khả Năng Đỡ  41

Hell Spider
Level    40
Lượng Máu    1600
Sức Tấn Công Min    130
Sức Tấn Công Max    135
Sức Chống Đỡ    60
Khả Năng Đỡ   47

Hell Hound
Level    38
Lượng Máu    1400
Sức Tấn Công Min    125
Sức Tấn Công Max    130
Sức Chống Đỡ    55
Khả Năng Đỡ  45

Elite Skeleton
Level    42
Lượng Máu    1800
Sức Tấn Công Min    135
Sức Tấn Công Max    140
Sức Chống Đỡ    65
Khả Năng Đỡ  49

Thunder Lich
Level    44
Lượng Máu    2000
Sức Tấn Công Min    140
Sức Tấn Công Max    145
Sức Chống Đỡ    70
Khả Năng Đỡ   55

Dark Knight
Level    48
Lượng Máu    3000
Sức Tấn Công Min    150
Sức Tấn Công Max    155
Sức Chống Đỡ    80
Khả Năng Đỡ   70

Posion Bull Fighter
Level    46
Lượng Máu    2500
Sức Tấn Công Min    145
Sức Tấn Công Max    150
Sức Chống Đỡ    75
Khả Năng Đỡ   61

Gorgon
Level    55
Lượng Máu    600
Sức Tấn Công Min    165
Sức Tấn Công Max    175
Sức Chống Đỡ    100
Khả Năng Đỡ    82


Lost Tower


Shadow
Level    47
Lượng Máu    2800
Sức Tấn Công Min    148
Sức Tấn Công Max    153
Sức Chống Đỡ    78
Khả Năng Đỡ   67

Cursed
Level    54
Lượng Máu    4000
Sức Tấn Công Min    160
Sức Tấn Công Max    170
Sức Chống Đỡ    95
Khả Năng Đỡ   79

Poison Shadow
Level    50
Lượng Máu    3500
Sức Tấn Công Min    155
Sức Tấn Công Max    160
Sức Chống Đỡ    85
Khả Năng Đỡ   73

Deth Cow
Level    57
Lượng Máu    4500
Sức Tấn Công Min    170
Sức Tấn Công Max    180
Sức Chống Đỡ    110
Khả Năng Đỡ    85

Devil
Level    60
Lượng Máu    5000
Sức Tấn Công Min    180
Sức Tấn Công Max    195
Sức Chống Đỡ    115
Khả Năng Đỡ    88

Death Gorgon
Level    64
Lượng Máu    6000
Sức Tấn Công Min    200
Sức Tấn Công Max    210
Sức Chống Đỡ    130
Khả Năng Đỡ    94

Death Knight
Level    62
Lượng Máu    550
Sức Tấn Công Min    190
Sức Tấn Công Max    200
Sức Chống Đỡ    120
Khả Năng Đỡ   91

Balrog
Level    67
Lượng Máu    10000
Sức Tấn Công Min    220
Sức Tấn Công Max    250
Sức Chống Đỡ    160
Khả Năng Đỡ  165

Atlans


Bahamut
Level    43
Lượng Máu    2500
Sức Tấn Công Min    130
Sức Tấn Công Max    140
Sức Chống Đỡ    65
Khả Năng Đỡ  52

Valkyrie
Level    46
Lượng Máu    3500
Sức Tấn Công Min    140
Sức Tấn Công Max    150
Sức Chống Đỡ    75
Khả Năng Đỡ    64

Vaper
Level    45
Lượng Máu    3000
Sức Tấn Công Min    135
Sức Tấn Công Max    145
Sức Chống Đỡ    70
Khả Năng Đỡ    58

Hydra
Level    74
Lượng Máu    2000
Sức Tấn Công Min    250
Sức Tấn Công Max    310
Sức Chống Đỡ    200
Khả Năng Đỡ   125

Great Bahamut
Level    66
Lượng Máu    8000
Sức Tấn Công Min    210
Sức Tấn Công Max    230
Sức Chống Đỡ    150
Khả Năng Đỡ   98

Silver Valkyre
Level    68
Lượng Máu    9000
Sức Tấn Công Min    230
Sức Tấn Công Max    260
Sức Chống Đỡ    170
Khả Năng Đỡ   110

Lizard King
Level    70
Lượng Máu    10000
Sức Tấn Công Min    240
Sức Tấn Công Max    270
Sức Chống Đỡ    180
Khả Năng Đỡ    115
 


Tarkan


Mutant
Level    72
Lượng Máu    10000
Sức Tấn Công Min    250
Sức Tấn Công Max    280
Sức Chống Đỡ    190
Khả Năng Đỡ  120

Iron Wheel
Level    80
Lượng Máu    175
Sức Tấn Công Min    290
Sức Tấn Công Max    340
Sức Chống Đỡ    220
Khả Năng Đỡ    150

Bloody Wolf
Level    76
Lượng Máu    13500
Sức Tấn Công Min    260
Sức Tấn Công Max    300
Sức Chống Đỡ    200
Khả Năng Đỡ    130

Tantalos
Level    82
Lượng Máu    23500
Sức Tấn Công Min    345
Sức Tấn Công Max    395
Sức Chống Đỡ    255
Khả Năng Đỡ    175

Beam Knight
Level    84
Lượng Máu    26500
Sức Tấn Công Min    385
Sức Tấn Công Max    440
Sức Chống Đỡ    280
Khả Năng Đỡ    190

Death Beam Knight
Level    93
Lượng Máu    40000
Sức Tấn Công Min    590
Sức Tấn Công Max    650
Sức Chống Đỡ    420
Khả Năng Đỡ  220

Zaikan
Level    90
Lượng Máu    34000
Sức Tấn Công Min    510
Sức Tấn Công Max    590
Sức Chống Đỡ    400
Khả Năng Đỡ    185
 


Icarus


Alquamos
Level    75
Lượng Máu    11500
Sức Tấn Công Min    255
Sức Tấn Công Max    290
Sức Chống Đỡ    195
Khả Năng Đỡ  125

Queen Ranier
Level    83
Lượng Máu    20000
Sức Tấn Công Min    310
Sức Tấn Công Max    370
Sức Chống Đỡ    235
Khả Năng Đỡ    160

Drakan
Level    86
Lượng Máu    31000
Sức Tấn Công Min    435
Sức Tấn Công Max    490
Sức Chống Đỡ    310
Khả Năng Đỡ    210

Alpha Crust
Level    92
Lượng Máu    37000
Sức Tấn Công Min    500
Sức Tấn Công Max    560
Sức Chống Đỡ    365
Khả Năng Đỡ    240

Red Drakan
Level    100
Lượng Máu    57000
Sức Tấn Công Min    670
Sức Tấn Công Max    760
Sức Chống Đỡ    5000
Khả Năng Đỡ  305

Phantom Knight
Level    96
Lượng Máu    46500
Sức Tấn Công Min    580
Sức Tấn Công Max    640
Sức Chống Đỡ    430
Khả Năng Đỡ    270


Phonix of Darkness
Level    108
Lượng Máu    15000
Sức Tấn Công Min    1100
Sức Tấn Công Max    1200
Sức Chống Đỡ    600
Khả Năng Đỡ    350


Mega Crust
Level    78
Lượng Máu    15000
Sức Tấn Công Min    270
Sức Tấn Công Max    320
Sức Chống Đỡ    210
Khả Năng Đỡ    14


Aida


Death Tree
Level    62
Lượng Máu    6000
Sức Tấn Công Min    220
Sức Tấn Công Max    240
Sức Chống Đỡ    145
Khả Năng Đỡ    90

Death Rider
Level    68
Lượng Máu    8000
Sức Tấn Công Min    232
Sức Tấn Công Max    262
Sức Chống Đỡ    170
Khả Năng Đỡ    110

Forest Orc
Level    64
Lượng Máu    6500
Sức Tấn Công Min    230
Sức Tấn Công Max    250
Sức Chống Đỡ    150
Khả Năng Đỡ    95

Blue Golem
Level    74
Lượng Máu    12500
Sức Tấn Công Min    260
Sức Tấn Công Max    290
Sức Chống Đỡ    195
Khả Năng Đỡ   125

Witch Queen
Level    84
Lượng Máu    22500
Sức Tấn Công Min    380
Sức Tấn Công Max    410
Sức Chống Đỡ    275
Khả Năng Đỡ    185

Hellmaine
Level    98
Lượng Máu    50000
Sức Tấn Công Min    550
Sức Tấn Công Max    600
Sức Chống Đỡ    520
Khả Năng Đỡ    300


Kanturu


Splinter Wolf
Level    80
Lượng Máu    16000
Sức Tấn Công Min    310
Sức Tấn Công Max    340
Sức Chống Đỡ    230
Khả Năng Đỡ    163

Satyros
Level    85
Lượng Máu    22000
Sức Tấn Công Min    365
Sức Tấn Công Max    395
Sức Chống Đỡ    280
Khả Năng Đỡ   177

Iron Rider
Level    82
Lượng Máu    18000
Sức Tấn Công Min    335
Sức Tấn Công Max    365
Sức Chống Đỡ    250
Khả Năng Đỡ    168

Blade Hunter
Level    88
Lượng Máu    32000
Sức Tấn Công Min    408
Sức Tấn Công Max    443
Sức Chống Đỡ    315
Khả Năng Đỡ    195


Kentauros
Level    93
Lượng Máu    38500
Sức Tấn Công Min    470
Sức Tấn Công Max    505
Sức Chống Đỡ    370
Khả Năng Đỡ   220


Berserk
Level    100
Lượng Máu    70000
Sức Tấn Công Min    408
Sức Tấn Công Max    543
Sức Chống Đỡ    430
Khả Năng Đỡ    360

Gigantis
Level    98
Lượng Máu    43000
Sức Tấn Công Min    546
Sức Tấn Công Max    581
Sức Chống Đỡ    430
Khả Năng Đỡ    250

Genocider
Level    105
Lượng Máu    48500
Sức Tấn Công Min    640
Sức Tấn Công Max    675
Sức Chống Đỡ    515
Khả Năng Đỡ    290

Twin Tail
Level    117
Lượng Máu    87500
Sức Tấn Công Min    830
Sức Tấn Công Max    1085
Sức Chống Đỡ    865
Khả Năng Đỡ    440

DreadFear
Level    119
Lượng Máu    94000
Sức Tấn Công Min    946
Sức Tấn Công Max    996
Sức Chống Đỡ    783
Khả Năng Đỡ    905

Nightmare
Level    135
Lượng Máu    1500000
Sức Tấn Công Min    1225
Sức Tấn Công Max    1468
Sức Chống Đỡ    1000
Khả Năng Đỡ    420

Hand of Maya
Level    135
Lượng Máu    40000
Sức Tấn Công Min    732
Sức Tấn Công Max    932
Sức Chống Đỡ    315
Khả Năng Đỡ   1445

Persona
Level    118
Lượng Máu    68000
Sức Tấn Công Min    1168
Sức Tấn Công Max    1213
Sức Chống Đỡ    615
Khả Năng Đỡ   485
     


Land of Trials


Axe Warrior
Level    75
Lượng Máu    11500
Sức Tấn Công Min    255
Sức Tấn Công Max    290
Sức Chống Đỡ    195
Khả Năng Đỡ    125

Poison Golem
Level    84
Lượng Máu    25000
Sức Tấn Công Min    375
Sức Tấn Công Max    425
Sức Chống Đỡ    275
Khả Năng Đỡ    190

Lizard Warrior
Level    78
Lượng Máu    15000
Sức Tấn Công Min    270
Sức Tấn Công Max    320
Sức Chống Đỡ    210
Khả Năng Đỡ    140

Queen Bee
Level    92
Lượng Máu    34500
Sức Tấn Công Min    489
Sức Tấn Công Max    540
Sức Chống Đỡ    360
Khả Năng Đỡ    240

Fire Golem
Level    102
Lượng Máu    55000
Sức Tấn Công Min    560
Sức Tấn Công Max    600
Sức Chống Đỡ    550
Khả Năng Đỡ    310

Erohim
Level    128
Lượng Máu    3000000
Sức Tấn Công Min    1500
Sức Tấn Công Max    2000
Sức Chống Đỡ    1000
Khả Năng Đỡ   800


Crywolf


Hammer Scout
Level    97
Lượng Máu    45000
Sức Tấn Công Min    530
Sức Tấn Công Max    560
Sức Chống Đỡ    420
Khả Năng Đỡ    250

Bow Scout
Level    97
Lượng Máu    45000
Sức Tấn Công Min    530
Sức Tấn Công Max    560
Sức Chống Đỡ    420
Khả Năng Đỡ    250

Lance Scout
Level    97
Lượng Máu    45000
Sức Tấn Công Min    530
Sức Tấn Công Max    560
Sức Chống Đỡ    420
Khả Năng Đỡ   250

Werewolf
Level    118
Lượng Máu    1100000
Sức Tấn Công Min    830
Sức Tấn Công Max    850
Sức Chống Đỡ    680
Khả Năng Đỡ    355

Hammer Scout (Hero)
Level    123
Lượng Máu    1200000
Sức Tấn Công Min    890
Sức Tấn Công Max    910
Sức Chống Đỡ    740
Khả Năng Đỡ    370

Werewolf (Hero)
Level    127
Lượng Máu    1230000
Sức Tấn Công Min    964
Sức Tấn Công Max    1015
Sức Chống Đỡ    800
Khả Năng Đỡ    397